Smluvní podmínky

 

 

 

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.rajpejsku.cz (prodávající). Provozovatelem je Ing. Světlana Hradilová, se sídlem Na Radouči 1221, 293 01 Mladá Boleslav. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího. Upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.rajpejsku.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu).

 

1. Kupní smlouva

1.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

1.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

1.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-        způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

-        informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

1.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

1.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

1.7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

2. Cena zboží a platební podmínky

 

2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-        v hotovosti v sídle firmy

-        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

-        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100 - 2207841017 / 6210, vedený u společnosti mBank S.A.(dále jen „účet prodávajícího“);

 

2.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

2.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

2.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

2.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající nedomluví s kupujícím jinak.

 

 

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce  zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

3.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K převzetí zboží může dojít i třetí osobou určenou kupujícím.

 

3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Peníze za vrácené zboží zákazníkem je možno zaslat převodem na účet zákazníka a to bez poplatku, nebo složenkou pokud na tom zákazník trvá, která je zpoplatněna 35,- Kč (tato částka bude odečtena od zasílané částky) s čímž zákazník souhlasí.

 

3.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

3.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně jiným později výslovně dohodnutým způsobem. 7) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případně nemožnosti vrácení dárku uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající jeho hodnotě v době přijetí.

4. Výměna zboží

Zákazníkovi umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

4.1. zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky, nebo musí být zasláno do této lhůty písemné oznámení na naši emailovou adresu uvedenou v kontaktech a zboží musí být odesláno následující pracovní den od odeslání tohoto oznámení na Vaše náklady

4.2. zboží musí být kompletní, neporušené, nepoužité, opatřené visačkami a v originálním obalu, schopné dalšího prodeje

4.3. zásilka musí obsahovat originál FAKTURY a písemnou žádost o výměnu zboží, kde bude uvedeno jaké zboží požadujete při výměně ( název, číslo produktu a počet kusů)

4.4. zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

4.5. Po přezkoumání neporušenosti zboží bude uskutečněná výměna zboží. Vyměněné zboží bude odesláno na adresu  kupujícího za cenu poštovného, kterou je kupující povinen uhradit.

4.6. V případě rozdílu cen při výměně zboží bude tento rozdíl vyúčtován a v případě přeplatku bude částka zaslána na účet kupujícího v opačném případě kupující doplatí požadovanou částku při převzetí nového zboží.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

6. Uživatelský účet

6.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

6.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

6.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

6.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

6.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo měnit podmínky pro slevy, či platnost slev ukončit

6.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-        má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

-        se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-        zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

-        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

-        zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prodej obchodu se řídí  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Všechny poskytnuté osobní data zákazníků jsou použity k vyřízení objednávky a nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří externí přepravní služby.

8.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnosti užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kupující okamžikem potvrzení objednávky  dává souhlas s obchodními podmínkami. V případě, že  tyto obchodní podmínky neupravují vztah kupujícího a prodávajícího pak se řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.   

 

 

 

Novinky

Chovatelská stanice golddust yorkshirre terrier a biewer yorkshire terrier

12.09.2021 11:13
Máme volná štěňátka  www.chovatelskastanicefromsunshine.cz/   Kon

Přerušení činnosti e-shopu

11.09.2021 18:28
Přerušení činnosti e-shopu od 1.10.2022 do 30.6.2024.

Přerušení činnosti e-shopu

19.02.2019 16:58
Přerušení činnosti e-shopu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Zásady ochrany osobních údajů

25.05.2018 16:01
Při zpracování vašich dat postupujeme v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR /obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů/. K práci s vašimi údaji používáme zaheslovaný počítač, emailovou schránku i vstup ke správě e-shopu. Před nechtěnými virtuálními hosty nás...

Podložky pod misky s fotografií vašeho mazlíčka

13.10.2015 17:57
Nově nabízíme podložky pod misky s fotografií vašeho mazlíčka. 

Slevové kupóny

03.04.2015 11:07
Pokud chcete v našem e-shopu uplatnit slevový kupón, do poznámky napište kód slevy a výši slevy. Pokud budete platit zboží převodem, neplaťte hned první fakturu, kterou Vám systém automaticky vygeneruje, ale která je bez slevy. Zaplaťte až druhou fakturu, která Vám přijde a bude obsahovat i slevu.

E-shop pro pejsky

31.07.2014 20:16
Náš e-shop je zaměřen především na malé pejsky. Zaměřujeme se na přírodní doplňky výživy pro pejsky, vybíráme vždy to nejkvalitnější, co je na trhu a co máme většinou sami vyzkoušené. Nabízíme kvalitní přírodní kosmetiku Menforsan, dále nabízíme profikosmetiku, hračky, pelechy aj. Věříme, že si v...